Reglement

Regels voor deelnemers aan VOBULA kampeerweken

1. VOBULA kampeerweken worden begeleid door vrijwilligers die door het bestuur van de Stichting VOBULA gemachtigd zijn om tijdens het kamp namens het bestuur op te treden en die verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken tijdens de VOBULA kampeerweek. Het is dan ook logisch dat hun aanwijzingen worden opgevolgd.

2. VOBULA is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken in de kampeerweken. De deelnemers zijn echter zelf verantwoordelijk voor- en gedurende- hun eigen vrijetijdsbesteding in deze week of weken.

3. Deelnemers zijn alleen zij, die zich via de webiste of het VOBULA secretariaat hebben opgegeven en op de deelnemerslijst vermeld staan. U kunt geen deelnemers meenemen die niet via de website of het secretariaat zijn aangemeld en die niet op de deelnemerslijst staan. Uiteraard moet ook uw betaling tijdig binnen zijn.

4. De aanmelder is voor Vobula de contact persoon  en tussenpersoon voor alle personen die op de aanmelding staan. Vobula stuurt alle gegevens alleen naar het adres van de aanmelder.

5. De deelnemer draagt er zorg voor dat hij en de op zijn aanmelding vermelde personen de beschikking hebben over een kampeermiddel en een kampeeruitrusting.

6. Deelnemers die het niet lukt om op de aangegeven tijd aanwezig te zijn, dan wel onverhoopt verhinderd zijn, worden verzocht dit zo tijdig mogelijk door te gegeven aan de begeleiders van de kampeerweek.

7. VOBULA kampeerweken zijn zeer eenvoudig of zeer goed geoutilleerd, afhankelijk van wat de eigenaar te bieden heeft, maar voldoen aan de minimale eisen die VOBULA stelt. (Koud water, toilet of hudo/ latrine tent/ en een (provisorische) douche).

Kampeerterrein

8. Huisdieren, indien toegestaan, mogen niet los lopen op het kampeerterrein

9. De begeleiding ziet toe op een goede verdeling van de kampeerplaatsen.

10. Auto’s dienen geparkeerd te worden op de daartoe aangewezen plaats. Kampeerauto’s uitgezonderd.

11. Kampvuren of kookvuren worden alleen aangelegd als de begeleiders daarvoor toestemming geven, zij kennen de plaatselijke brandweervoorschriften. Eventueel gebruiken we een vuurkorf. Het gebruik van vloeibare (aanmaak) brandstoffen en aanmaak-gel is niet toegestaan.

12. Luidruchtig gedrag en andere hinder dienen vermeden te worden.

13. Iedere vorm van agressief gedrag of wangedrag, fysiek, psychisch of verbaal geweld wordt niet geaccepteerd. Een en ander wordt beoordeeld door de begeleiders.

Werkzaamheden

14. Van elke deelnemer wordt verwacht dat deze, met in acht neming van de eigen gezondheid ,aan alle voorkomende werkzaamheden mee doet.

15. De deelnemer dient gedurende de hele periode, volgens aanwijzingen van de begeleiders te werken

16. Per aanmelding, met meerdere deelnemers, dienen alle deelnemers van 16 jaar of ouder aan de werkzaamheden deel te nemen.  Eén deelnemer van 16 jaar of ouder per aanmelding heeft echter het recht om niet deel te nemen aan de werkzaamheden, eventueel per toerbeurt.

17. Een alleen gaande ouder wordt geacht aan de werkzaamheden deel te nemen. Het is belangrijk voordat men zich inschrijft de oppas voor, of het toezicht op, jonge kinderen, te hebben geregeld.

18. Jongere deelnemers mogen meedoen voor zover de werkzaamheden zich daartoe lenen, dit ter beoordeling van de begeleiders.

19. Deelnemers beneden de 16 jaar mogen niet met scherp gereedschap werken i.v.m. de verzekering.  Als hun ouders het goed vinden mogen zij dus wel een handje helpen. De aanwijzingen van de begeleiders moeten ook zij opvolgen in verband met de veiligheid voor zichzelf en anderen. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en gastkinderen, dat geldt ook tijdens de werkzaamheden.

20. Er wordt, voor zover de weersomstandigheden het toelaten, gewerkt van 8-13 uur. Koffiepauzes worden door de begeleiding in overleg met de deelnemers geregeld. Buiten de vastgestelde werktijden zijn de deelnemers vrij wat betreft de dagindeling.  Voor Hemelvaart – en Pinkster kampeerweken gelden andere werktijden.

21. Corvee op het kampeerterrein behoort ook tot de werkzaamheden. Dit wordt in overleg met de deelnemers door de begeleiders geregeld.

22. Deelnemers houden zich aan de veiligheidsvoorschriften voor wat betreft de werkzaamheden en het gereedschap. De gereedschapsinstructie op de eerste werkdag is een verplicht onderdeel voor alle werkenden, ook als u de eerste dag corvee heeft.

Verzekeringen:

23. Alleen tijdens  de werkzaamheden gelden er aanvullende verzekeringen voor de werkenden. Voor het overige gaat Vobula er van uit dat iedere deelnemer zelf gezorgd heeft dat hij / zij voldoende verzekerd is.

Bezoekers:

24. Bezoek van buitenstaanders (familie van deelnemers en dergelijke), dient bij de begeleiders gemeld te worden.

25. Bezoekers mogen NIET overnachten.

Voorbereidingscommissie Vobula 2018

©2003-2019 Stichting VOBULA

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.