Reglement

Regels voor deelnemers aan de VOBULA kampeerweken

 1. VOBULA kampeerweken worden begeleid door vrijwilligers die door het bestuur van de Stichting VOBULA gemachtigd zijn om tijdens het kamp namens het bestuur op te treden en die verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken tijdens de VOBULA kampeerweek. Het is dan ook logisch dat hun aanwijzingen worden opgevolgd.
 2. VOBULA is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken in de kampeerweken. De deelnemers zijn echter zelf verantwoordelijk voor- en gedurende- hun eigen vrijetijdsbesteding in deze week of weken.
 3. Deelnemers zijn alleen zij, die zich via de website of het VOBULA secretariaat hebben opgegeven en op de deelnemerslijst vermeld staan. U kunt geen deelnemers meenemen die niet via de website of het secretariaat zijn aangemeld en die niet op de deelnemerslijst staan. Uiteraard moet ook uw betaling voor aanvang van de desbetreffende VOBULA kampeerweken binnen zijn.  
 4. De aanmelder is voor VOBULA de contact persoon  en tussenpersoon voor alle personen die op de aanmelding staan. VOBULA stuurt alle gegevens alleen naar het adres van de aanmelder.
 5. De deelnemer draagt er zorg voor dat hij/zij en de op zijn aanmelding vermelde personen de beschikking hebben over een kampeermiddel en een kampeeruitrusting.
 6. Deelnemers die het niet lukt om op de aangegeven tijd aanwezig te zijn, dan wel onverhoopt verhinderd zijn, worden verzocht dit zo tijdig mogelijk door te gegeven aan de begeleiders van de kampeerweek.
 7. VOBULA kampeerweken zijn zeer eenvoudig of zeer goed uitgerust , afhankelijk van wat de eigenaar te bieden heeft, maar voldoen aan de minimale eisen die VOBULA stelt. 

Kampeerterrein

 1. Huisdieren, indien toegestaan, mogen niet loslopen op het kampeerterrein.
 2. De begeleiding ziet toe op een goede verdeling van de kampeerplaatsen.
 3. Auto’s worden geparkeerd op de daartoe aangewezen plaats. Kampeerauto’s uitgezonderd.
 4.  Kampvuren of kookvuren worden alleen aangelegd als de begeleiders daarvoor toestemming geven, zij kennen de plaatselijke brandweervoorschriften. Eventueel gebruiken we een vuurkorf. Het gebruik van vloeibare (aanmaak) brandstoffen en aanmaakgel is niet toegestaan.
 5. Luidruchtig gedrag en andere hinder moet vermeden te worden.
 6. Iedere vorm van agressief gedrag of wangedrag, fysiek, psychisch of verbaal geweld wordt niet geaccepteerd. De beoordeling van het gedrag ligt bij de begeleiders.

Werkzaamheden

 1. Van elke deelnemer wordt verwacht dat deze, met inachtneming van de eigen gezondheid, aan alle voorkomende werkzaamheden mee doet.
 2. De deelnemer werkt gedurende de hele periode, volgens aanwijzingen van de begeleiders
 3. Per aanmelding,  met meerdere deelnemers, moeten alle deelnemers van 18 jaar of ouder volledig aan de werkzaamheden deelnemen. Eén deelnemer van 18 jaar of ouder per aanmelding heeft echter het recht om niet deel te nemen aan de werkzaamheden. De persoon die niet deelneemt aan de werkzaamheden mag gewisseld worden
 4. Deelnemers van 16 en 17 jaar mogen kiezen wanneer ze deelnemen aan de werkzaamheden. Voorwaarde is dat ze minimaal 5 “werkdelen”  per kampeerweek  actief deelnemen aan de werkzaamheden. Een werkdeel wil zeggen werkzaamheden die voor of na de koffie worden uitgevoerd. 
 5. Van een alleengaande ouder (met ingeschreven kind)wordt verwacht dat hij/zij aan de werkzaamheden deel neemt. Het is belangrijk voordat men zich inschrijft de oppas voor, of het toezicht op, jonge kinderen, te hebben geregeld.
 6. Jongere deelnemers mogen meedoen voor zover de werkzaamheden zich daartoe lenen, dit is ter beoordeling van de begeleiders.
 7. Deelnemers beneden de 16 jaar mogen niet met scherp gereedschap werken i.v.m. de verzekering.  Als hun ouders het goed vinden mogen zij dus wel een handje meehelpen. De aanwijzingen van de begeleiders moeten zij ook  opvolgen in verband met de veiligheid voor zichzelf en anderen. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en gastkinderen, dat geldt ook tijdens de werkzaamheden.
 8. Er wordt, voor zover de weersomstandigheden het toelaten, gewerkt van 8-13 uur. Koffiepauzes worden door de begeleiding in overleg met de deelnemers geregeld. Buiten de vastgestelde werktijden zijn de deelnemers vrij wat betreft de dagindeling. Voor Hemelvaart – en Pinkster kampeerweken gelden andere werktijden.
 9. Corvee op het kampeerterrein behoort ook tot de werkzaamheden. Dit wordt in overleg met de deelnemers door de begeleiders geregeld en ingedeeld.
 10. Deelnemers houden zich aan de veiligheidsvoorschriften voor wat betreft de werkzaamheden en het gereedschap. De gereedschapsinstructie op de eerste werkdag is een verplicht onderdeel voor alle werkenden, ook als u de eerste dag corvee heeft.

Verzekering

 1. Alleen tijdens  de werkzaamheden gelden er aanvullende verzekeringen voor de werkenden. Voor het overige gaat VOBULA er van uit dat iedere deelnemer zelf gezorgd heeft dat hij/zij voldoende verzekerd is.

Bezoekers

 1. Bezoekers van deelnemers (familie en dergelijke), worden vooraf bij de begeleiders gemeld.
 2. Bezoekers mogen NIET overnachten.

Voorbereidingscommissie VOBULA 2021

©2003-2024 Stichting VOBULA

Reacties zijn gesloten.